Jiang Su Bright Steel Fine Machinery Co., Ltd.
  • Jiang Su Bright Steel Fine Machinery Co., Ltd.

    Address: No.9 Yue-Peng Rd, Tian Mu Hu Industry Zone, Li Yang City JiangSu Province PRC

    Fax: + 86-574-8622-9582

    Operator: + 86-574-8622-8866

    E-Mail: ygg@ygget.com


  • Online Message
Yongguan mobile station
Wing Guan WeChat

©Copyright 2019 Yongguan Group Co., Ltd. address: No.95, Huanghai Road, Beilun District, Ningbo City, Zhejiang Province, China

——Friendship link——